ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDĖSI FELTĖTELEK

Általános Szerződési Feltételek (EndoShop Kereskedelmi szolgáltatás és online időpontfoglaló rendszer) 

I. A SZOLGÁLTATÓ

 1. A www.endoblog.hu/eshop online áruházat az Endoblog.hu üzemelteti (továbbiakban: “Szolgáltató”).
 2. A Szolgáltató cégneve: Árvai Nóra Egyéni Vállalkozó (továbbiakban: Szolgáltató).
 3. A Szolgáltató székhelye: 1138 Budapest Tomori köz 3.
 4. A Szolgáltató postai címe: 1138 Budapest Tomori köz 3.
 5. Budapest Főváros XIII. kerület Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala (Kereskedelmi Osztály) által kiadott csomagküldő kereskedelmi tevékenység nyilvántartási száma:
 6. Vállalkozó nyilvántartási száma 33254488
 7. Adószám:66266053141
 8. A Szolgáltató adatvédelmi nyilvántartási azonosítója: XIII/12725/2016/B
 9. A Szolgáltató Statisztikai száma: 66266053-8690-231-01
 10. Működési terület jegyzéke: világ összes országa
 11. Kereskedelmi tevékenység formája: csomagküldő kereskedelem
 12. Kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem

A Honlap üzemeltetője kizárólagos tulajdonosa a Honlapnak. A Honlap üzemeltetőjének kifejezett írásbeli előzetes hozzájárulása nélkül sem jogi, sem természetes személy nem jogosult a „EndoBlog” kifejezés bármilyen jellegű használatára.

I. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE

 1. A Szolgáltatás igénybevételét megelőzően el kell fogadnod jelen Felhasználási Feltételeket.

Amennyiben nem fogadod el a Felhasználási Feltételeket, nem leszel jogosult a Szolgáltatás igénybevételére. A szerződésre a magyar jog szabályai alkalmazandóak. 

2. A Szolgáltatást kizárólag természetes személyek vehetik igénybe, akik a hasonló jellegű szerződések megkötéséhez szükséges szerződéskötési képessége nem korlátozott.

A gyakorlatokat és relaxációkat mindenki saját felelősségére végezheti. Nem ajánljuk a gyakorlatok végzését pszichiátriai betegségekben szenvedőknek, különösen pszichotikus állapotok, öngyilkossági gondolatok előfordulása esetén, Ha kétségeid vannak, kérd ki kezelőorvosod véleményét. A szolgáltatást mindenki saját felelősségére használhatja!

3. A megrendelések leadása az endoblog.hu/eshop internetes áruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a fenti webcímen. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a felhasználók részére. A megrendelés leadása regisztrációhoz kötött. A termék(ek) kosárba tételét követően átvételi és fizetési mód választandó. A „megrendelés véglegesítése” gomb megnyomásával a vevő ajánlatot tesz, mellyel fizetési kötelezettsége keletkezik, s melyre a megrendeléstől számított 48 órán belül automatikusan visszaigazolást küldünk. A visszaigazolás minden esetben tartalmazza a választott átvételi és fizetési módot, a rendelés értékét, a szállítási feltételeket, termékmegnevezést és darabszámot, valamint a vevő adatait. Amennyiben a visszaigazolás – mely tartalmazza a megrendelés feltételeit – nem érkezik meg, a fogyasztó mentesül az ajánlati kötöttség alól. A rendelés leadása előtt a felhasználónak van lehetősége a regisztrációkor megadott adatok módosítására a módosult adatok felülírásával és rögzítésével. A szerződés nyelve magyar. A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma iktatásra, archiválásra kerül, és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető. Az iktatási szám minden esetben a megrendelés azonosítószáma. Az árak forintban értendők.

4. A Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a vásárlók által megrendelt termékeket a megrendelésben rögzített határidőn belül leszállítsa. Mindent megteszünk a weboldalon található információk pontosságáért, a készletinformációk aktualizálásáért. Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató erről haladéktalanul tájékoztatást küld és az esetlegesen interneten előre kifizetett ellenértéket visszaindítja a kifizető kártyára, a tájékoztatást követően legkésőbb 14 napon belül. A stornó tranzakcióval kapcsolatban kapcsolatban a Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli.

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül. A vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján e-mailben (contact@endoblog.hu), illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozatminta felhasználásával gyakorolhatja.

A vevő elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

  1. Kézhezvétel (termék átvételének) időpontja átvevőponti átvétel esetében a rendelés átvételének időpontja, házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja. Ezek átvevőponti blokkal/számlával, ill. a futártól kapott nyugtával bizonyíthatóak. Személyes átvételi mód nem zárja ki az elállási jog érvényesítését.
  2. Szállítási díjat a teljes rendeléstől való elállás esetén térítünk vissza. Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. A termék(ek) vételárát és a szállítási költséget (illetőleg a vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett összeget) csak akkor áll módunkban visszatéríteni, ha a vásárló a terméke(ke)t visszaszolgáltatta vagy kétséget kizáróan igazolta, hogy az(oka)t az elállási szándék bejelentésétől számított 14 napon belül visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot vesszük figyelembe.
  3. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal azonos fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha más fizetési mód alkalmazásához kifejezett belegyezését adta. Más visszatérítési mód alkalmazása esetén a Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli.
  4. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.
  5. A vevő elállási jogát nem gyakorolhatja a 45/2014. Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak esetén, így különösen- letölthető hanganyagok tekintetében
   – a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a vásárló e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási / felmondási jogát.
  6. Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.

 1. Ha a Vevő webáruházunkban szolgáltatás nyújtására irányuló szerződést kötött, elállás helyett felmondásra jogosult. Felmondási jogát a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja. Felmondási jogát nem gyakorolhatja szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.
 2. Az EndoShop részét képezi a személyes vagy online konzultációkra való időpontfoglalást lehetővé tevő naptár rendszer. A lefoglalt időpont törlésére a dátumot megelőző 48 óráig van lehetőség, ellenkező esetben a konzultációs díj kifizetendő.

A megrendelt termékek hibája esetén a Vevő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben. A kellékszavatossági igénye érvényesítése során a Vevő kérheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy a Szolgáltató számára aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Vevő a kijavítást, vagy a kicserélést nem kérte illetve kérhette, arányos árleszállítást igényelhet, a terméket a Szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől, ha a kijavítást vagy kicserélést a Szolgáltató nem vállalta, nem tudta elvégezni, vagy ha a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Az érdekmúlás érdemi bizonyítása a Vevő kötelessége. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. A vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl szavatossági igényét már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén, továbbá a számla, vagy annak másolata felmutatásán/megküldésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított 6 hónap leteltét követően azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt.

Kellékszavatosság helyett a Vevő a gyártóval vagy forgalmazóval szemben termékszavatossági igényt is érvényesíthet. Termékszavatosság esetén a Vevő kizárólag a hibás termék kicserélését (kijavítását) igényelheti. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban foglalt tulajdonságokkal. A termék hibáját ebben az esetben a Vevőnek kell bizonyítania. A termékszavatossági igény a forgalomba hozataltól számított 2 éven belül érvényesíthető. A gyártó/forgalmazó csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körén belül gyártotta, illetve hozta forgalomba; vagy a hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető; vagy a termék hibája jogszabály, illetve kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak/forgalmazónak elegendő egy okot bizonyítania.
Kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott tartós fogyasztási cikkek hibája esetén az átvételtől számított 1 éven belül jótállási igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben (feltéve, ha e Korm. rendelet értelmében fogyasztónak minősül). A Szolgáltató csak abban az esetben mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Jótállási igényét a Vevő a kellékszavatosságnál kifejtettek szerint érvényesítheti, azzal a kivétellel, hogy a tartós fogyasztási cikk hibája esetében az átvételtől számított 3 munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a terméket kicseréljük ha a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza (ha a termék a Szolgáltató üzletében / raktárában rendelkezésre áll), valamint ezen túli bejelentés esetén törekszünk arra, hogy a kijavítás, illetőleg a kicserélés 15 napon belül sor kerüljön. Kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett garanciális szerviznél (javítószolgálatnál) közvetlenül is érvényesítheti. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre nem érvényesíthet. A jótállásból fakadó jogok azonban a Vevőt a kellékszavatosság és termékszavatosság útján érvényesíthető jogosultságaitól függetlenül megilletik.

A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. A nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó 0 v. 1 Ft-os ár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak. Kivételt képeznek ez alól az akciók keretében meghirdetett ajándéktermékek. A termékek mellett feltüntetett képek illusztrációk, minden esetben a termékleírás tartalmazza a termék jellemzőit. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

Felelősség korlátozása: A Szolgáltató nem felelős az esetleges károkért az alábbi esetekben:
– Olyan működési hiba esetén, amely meggátolja a Vevőt, hogy csatlakozzon a Szolgáltató weboldalára, ott megrendelést adjon le.
– Vevő számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért.
Kérjük, hogy az internet biztonságos használata érdekében védekezzen az online terjedő vírusok és úgynevezett férgek ellen.

III. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 1. A Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
 2. A Szolgáltató jogosult a felhasználó részére hírlevelet küldeni, amennyiben a felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által a regisztrációkor illetőleg a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak.
 3. A felhasználó a III.2 pontban hivatkozott önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a felhasználó részére több hírlevelet illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.
 4. A Szolgáltató magára nézve kötelezőnek tekinti a Magyar Reklámszövetség és a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének etikai kódexét.
 5. A termékekről írt kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben a felhasználók álláspontját tükrözik, tartalmukért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltató fenntartja a jogot a közízlést, üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények törlésére.
 6. Megrendelésével kapcsolatos bármilyen kérdésével, észrevételével forduljon a Szolgáltató székhelyén működő ügyfélszolgálat munkatársaihoz a contact@endoblog.hu email címen.
 7. Fogyasztói panaszügyintézés írásban történik az ügyfélszolgálaton keresztül, contact@endoblog.hu
 8. A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

Hatályos: 2020. február 23-tól visszavonásig és/vagy módosításáig. Rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni, korábbi szerződésekre a hatályba lépést megelőző általános szerződési feltételek rendelkezései az irányadóak.

Online időpontfoglalás és konzultációk

1. Szolgáltató tulajdonát képezi a www.endoblog.hu és a www.endoblog.hu/eshop weblap (a továbbiakban: honlap), amelyen keresztül pszichológiai konzultációs, perinatális szaktanácsadási és coaching feladatokat (a továbbiakban: szolgáltatás) lát el.

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás kizárólag mentális segítségnyújtásnak minősül, az igénybe vett szak- és életvezetési tanácsadás nem jelent pszichoterápiás szolgáltatást és nem helyettesíti az orvosi és egészségügyi ellátást.

2.Felhasználó lehet minden cselekvőképes természetes személy. Korlátozottan cselekvőképes (14.életévét betöltött) kiskorú Felhasználó esetén a szolgáltatás igénybe vételéhez törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges. Abban az esetben azonban, ha a Felhasználó nyilatkozata– és az általa megadott valótlan életkor – ellenére a valóságban mégsem töltötte még be a 18.életévét, Szolgáltató semminemű felelősséget vállalni nem tud. Cselekvőképtelen személy nem veheti igénybe a szolgáltatást.

3. Az oldal használata feltételezi, hogy Felhasználó teljes szellemi teljesítőképessége birtokában van, mentális betegséggel nem rendelkezik, felelősséget tud vállalni saját sorsáért, döntéseiért. Amennyiben a konzultáció során ennek mégis  ellenkezője derülne ki, pszichiáterhez fordulást javasolunk. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a jelen pontban meghatározott honlapon olvasható cikkek, blogbejegyzések nem minősülnek szakmai állásfoglalásnak, tekintettel arra, hogy minden helyzet és probléma egyedi, ezért egyéni elbírálást kíván, ami a Felhasználó felelőssége.

4. Szerződő felek rögzítik, hogy Felhasználó az 1. pontban megjelölt honlap használatával, illetve a honlapon az egyes menüpontok igénybevétele esetén a kifejezett hozzájárulásával tudomásul veszi, és elfogadja, hogy a fenti tevékenységekkel – Felhasználó és Szolgáltató között szerződéses jogviszony jön létre, melyre vonatkozóan a jelen – illetve az 1. pontban hivatkozott honlapon feltüntetett mindenkori – Általános Szerződési Feltételekben foglaltak kötelezően irányadóak, annak rendelkezései a szerződő feleket kötik.  Ez le illetve aláírás nélkül is szerződésnek minősül. Ezen szolgáltatás igénybe vétele esetén Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy az időpontfoglalás után a szolgáltatás igénybe vételére vonatkozó nyilatkozata díjfizetési kötelezettséget von maga után. Az ellenszolgáltatás (díj) teljes összege a számlázási időszakra vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza.

A szolgáltatás igénybe vétele

1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás Felhasználó általi igénybe vétele az alábbiak szerint történik:

A Felhasználó az 1. pontban megjelölt honlapon található időpont fogllaó rendszeren keresztül időpontot foglal a Szolgáltatóhoz. Online konzultáció választás esetén a fizetés előre utalással történik, személyes találkozás esetén lehetséges készpénzben, vagy átutalással fizetni. A  szolgáltatás igénybevételével Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató jogosult a számla kiállításához szükséges adatokat (úgy mint postacím) bekérni. Az online pszichológiai tanácsadás a Felhasználó által kiválasztott és a szolgáltatóval leegyeztetett időpontban Skype/Viber/Facetime hívás igénybe vételével történik (ezután ettől megbeszélés alapján el lehet térni).

A foglalásra – továbbá annak lemondására – a kívánt időpontot megelőző minimum 48 órával van lehetőség. Amennyiben a lemondásra vagy módosítására a lefoglalt időpontot megelőző 48 órában kerül sor, Felhasználó a díjat köteles megfizetni abban az esetben is, amennyiben az online konzultációt nem veszi igénybe.

2.Felhasználó tudomásul veszi, hogy sem a személyes, sem az online konzultáció nem minősül egészségügyi ellátásnak, mentális problémák esetén Szolgáltató orvosi ellátás igénybe vételét javasolja. Felhasználó tudomásul veszi, hogy Szolgáltató sürgős esetben, vagy öngyilkossági veszély esetén ingyenes telefonos lelki segély szolgálat igénybe vételét, vagy pszichiátriai osztályos felvételt javasol.

Szolgáltató kijelenti, Felhasználó pedig a szolgáltatás igénybe vételével tudomásul veszi, és elfogadja, hogy az általa megadott valamennyi adat, információ valódiságáért és azok tartalmáért Felhasználó felel, azokért Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal.

A szolgáltatás ellenértéke

Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás díjköteles szolgáltatás. Ennek igénybe vétele díjfizetés ellenében, előzetes időpontfoglalás után történik.

Díjfizetési módok

A szolgáltatás díjának megfizetése a Felhasználó választása szerint az alábbi módok igénybe vételével történhet:

– Átutalással a www.endoblog.hu/kapcsolat oldalon feltüntetett számlaszámra Felhasználó nevének közleményben való feltüntetésével vagy  speciális esetben megállapodás alapján lehetőség van készpénzben vagy PayPal útján történő fizetésre.

Felelősségre vonatkozó rendelkezések

Felhasználó kötelezettséget vállal, és garantálja, hogy a jelen szerződés szerinti szolgáltatásokat rendeltetésszerűen, jogszerűen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezések, valamint jelen Általános Szerződési Feltételek maradéktalan betartásával veszi igénybe. Felhasználó ezúton kötelezi magát, hogy felhívásra, a felhívásban foglalt határidőben a Szolgáltatónak megtéríti mindazon kártérítést, bírságot, és minden egyéb költséget, amelyeket az illetékes hatóságok, bíróságok vagy harmadik személyek a vonatkozó jogszabályok és/vagy a jelen Általános Szerződési Feltételek Felhasználó általi megszegése, vagy az abból eredő következmények miatt érvényesítenek a Szolgáltatóval szemben. Fentiek alapján a jogszabályi keretek között Felhasználó a jogosulttal szemben (a Szolgáltató helyett) közvetlenül köteles helytállni, ennek alapján a kiszabott bírságot, megállapított kártérítést, költségeket a  kiszabó, megállapító hatóság, bíróság, harmadik személy részére megfizetni. Amennyiben a Szolgáltató részéről már megtörtént a fentiek megfizetése, a Felhasználónak azonnali megtérítési  kötelezettsége van a Szolgáltató felé.Szolgáltató nem felel a Felhasználó által megadott (ide értve a Felhasználó egészségi állapotával kapcsolatos információkat), illetve a későbbiekben módosított adatok hiányosságaiból, a hibásan megadott adatokból eredő semmilyen következményekért.

Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatása folyamatos legyen, azonban nem vállal felelősséget a rajta kívül álló okokkal összefüggésben keletkezett hibákért és azok következményeiért, így különösen – de nem kizárólag – az internetes hálózatban beállott kimaradásért, egyéb technikai hibákért, leállásokért, az információs rendszerek biztonságát sértő magatartások, a mások által elhelyezett romboló alkalmazások, programok, vírusok okozta hibákért, következményekért.

A pszichológussal való konzultáció nem menti fel az egyént saját sorsa, élete fölött levő személyes felelőssége alól.   Bizonyos ritka esetekben adódhat olyan helyzet, hogy a pszichológus, perinatális tanácsadó más szakemberekhez, például pszichiáterhez (mentális betegség, gyógyszeres támogatás szükségessége esetén), vagy háziorvoshoz irányíthat tovább (pl. szomatikus betegség gyanúja esetén). Szerződő felek megállapodnak, hogy a Szolgáltató a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:152. §-ában foglalt rendelkezésre tekintettel a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen kívül teljes körűen kizárja a kártérítési felelősségét, Vevő pedig lemond minden ilyen igény érvényesítéséről.

A jelen Általános Szerződési Feltételekben megfogalmazottak figyelembevételével Felhasználó tudomásul veszi, hogy Szolgáltató kártérítési felelőssége a felmerülő esetleges károkért is kizárólag a tényleges közvetlen károkra korlátozódik, és a Szolgáltató kifejezetten kizárja a felelősségét bármilyen közvetett vagy következményi, illetve biztatási jellegű kárért, ideértve többek között az elmaradt hasznot, a költségeket és a nem vagyoni kárt is. Felhasználó tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy Szolgáltatóval szemben kárigény kizárólag a kárigénnyel érintett szolgáltatás díja mértékéig érvényesíthető.

Szerzői jogi rendelkezések

Felhasználó a honlapon található tartalmak olvasásával arra szerez jogosultságot, hogy a Honlapon olvasható tartalmakat saját személyes információ szerzés céljára felhasználja fel. Az említett tartalmak ugyanis Ávai Nóra szellemi termékeit képezik, melyek üzleti célú felhasználása, vagy annak változatlan vagy nagymértékben hasonló módon történő átvételéhez, vagy egyéb felhasználásához a szerző nem járul hozzá. Kivételes esetekben, amennyiben a szerző hozzájárul a tartalmak felhasználásához, akkor a szerző írásos engedélye és a forrás megjelölése szükséges. Ennek megsértése esetén másolt cikkenként napi 25000 HUF, másolt oldalanként napi 120000 HUF kötbért számolunk fel a jogtalan felhasználónak. Másolt oldaltartalomnak minősül, ha az átvétel a teljes oldaltartalom 20%-ánál nagyobb mértékben tartalmazza az említett, engedély nélkül átvett szöveget. Az átvétellel a felhasználó kifejezetten elfogadja ezen kötbér megállapodást. A bizonyításhoz közjegyzői tartalomtanúsítást alkalmazunk a jogsértő költségére. Felhasználó egyúttal aláveti magát a magyar szerzői jog szabályozásának.

Amennyiben Szolgáltató a Felhasználó részéről jogsértő, vagy az Általános Szerződési Feltételeket sértő magatartást észlel, jogosult – a Felhasználó előzetes értesítését követően – Felhasználót szolgáltatás igénybe vételéből kizárni – kártérítés fizetési kötelezettség nélkül.

Adatvédelem

Az adatvédelmi rendelkezéseket részletesen az adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

Panaszkezelés

1. Felhasználó a szolgáltatással kapcsolatos bárminemű panaszát szóban, a Szolgáltató Kapcsolat menüpont alatt levő űrlapján, vagy e-mailben az habismelinda@gmail.com címen közölheti Szolgáltatóval, aki a panaszt a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

2. Felhasználó panaszával az alábbi hatósághoz fordulhat:

Budapesti Békéltető Testület
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
levelezési cím: 1253 Budapest, Pf. 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Telefon: 06/1/488-2131.
Egyebekben a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései megfelelően
irányadóak.

Hatályos: 2020. február 23-tól visszavonásig és/vagy módosításáig. Rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni, korábbi szerződésekre a hatályba lépést megelőző általános szerződési feltételek rendelkezései az irányadóak.

error: Védett tartalom!!